ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met INFINIT FIT voor proefsessies voor Personal Training en/of het geven van adviezen.

INFINIT FIT : De eenmanszaak INFINIT FIT, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1072XC), Daniel Stalpertstraat 87-2V

Overeenkomst: De overeenkomst tussen INFINIT FIT en een Deelnemer voor Personal Training.

Pakket(ten): De verschillende Personal Training pakketten zoals per maand of besproken periode aangeboden door INFINIT FIT.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan INFINIT FIT.

Personal Training: De door INFINIT FIT verzorgde begeleide training, trainingsadviezen, voedingsadviezen en/of samengestelde trainingsprogramma’s.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen INFINIT FIT en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van INFINIT FIT en alle personen die voor INFINIT FIT werkzaam zijn en/of door INFINIT FIT zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Deelnemer en INFINIT FIT komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie op de Personal Training & Coaching Overeenkomstformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer heeft deelgenomen aan een of meerdere (proef) Personal Training sessies.

3.2 Het door de Deelnemer ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van INFINIT FIT en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 De Overeenkomst tussen Deelnemer en INFINIT FIT wordt aangegaan voor de duur van minimaal 4 (zegge: vier) maanden, tenzij INFINIT FIT en de Deelnemer schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt en deze is vastgelegd op het Personal Training & Coaching Overeenkomstformulier.

3.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan INFINIT FIT aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan INFINIT FIT worden verstrekt.

3.5 De Overeenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.6 Indien een Deelnemer middels het inleveren/opsturen van het Personal Training & Coaching overeenkomstformulier een Overeenkomst met INFINIT FIT heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het indienen van het formulier de met INFINIT FIT gesloten Overeenkomst te herroepen.

3.7 Indien de Deelnemer de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan INFINIT FIT gedane betalingen retour. Indien Deelnemer reeds een Personal Training of meerdere Personal Trainingen heeft genoten, is Deelnemer als gevolg van de reeds genoten Personal Trainingen jegens INFINIT FIT uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de waarde van die Personal Trainingen. Deze vergoeding zal door INFINIT FIT worden verrekend.

3.8 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij INFINIT FIT af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1 De kosten voor het afgenomen Pakket door Deelnemer bij INFINIT FIT dienen voor het inboeken van de Personal Training te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer zal gebruik maken van de bij het afsluiten van de Overeenkomst door INFINIT FIT gecommuniceerde betaalwijzen.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 INFINIT FIT behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde vergoeding voor Personal Trainingen welke als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van INFINIT FIT liggen niet worden voltooid, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Annulering
5.1 Deelnemer kan de ingeboekte Personal Training tot 24 (vierentwintig) uur voor de ingeplande Personal Training annuleren. Personal trainingen welke niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig bij Deelnemer in rekening worden gebracht.

5.2 Indien Deelnemer meer dan 15 (zegge: vijftien) minuten te laat is voor de ingeplande Personal Training, dan behoudt INFINIT FIT zich het recht voor de afspraak voor de Personal training zonder restitutie te annuleren. De tijd die Deelnemer te laat is voor de afspraak voor Personal Training wordt niet ingehaald.

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid
6.1 Het deelnemen aan een Personal Training met inbegrip van maar niet beperkt tot krachttraining, hardlopen, boksen, gebruik maken van de apparatuur zoals conditie- en trainingsapparatuur en het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij INFINIT FIT is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van de Personal Training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de Personal Training noodzakelijk is. Deze informatie is van belang voor het samenstellen van de Personal Training en eventuele gewenste resultaten van Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel INFINIT FIT als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4 INFINIT FIT en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van INFINIT FIT, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van INFINIT FIT en ieder ander van wiens hulp INFINIT FIT gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacy beleid
7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het Personal Training & Coaching overeenkomstformulier bepaalde persoonsgegevens aan INFINIT FIT verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres. 

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan INFINIT FIT toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van INFINIT FIT. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door INFINIT FIT gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). INFINIT FIT zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden aan INFINIT FIT ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van INFINIT FIT per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 – Beëindiging
8.1 Deelnemer kan Pakket opzeggen met inachtneming tegen het einde van de minimale duur van het pakket (6 maanden) en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand.

8.2 INFINIT FIT behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijke schending van huisregels of ongepast en onaanvaardbaar gedrag de Overeenkomst met Deelnemer per direct te beëindigen zonder restitutie van enig reeds betaald bedrag. 

8.3 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk
worden opgeschort dan wel stopgezet. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2020.

9.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. INFINIT FIT en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Iedere rechtsverhouding met INFINIT FIT wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en INFINIT FIT die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn altijd in te zien in de studio’s van INFINIT FIT, te downloaden op de website www.infinitfit.nl en op te vragen bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.INFINIT 

Hang on there…

Would you like to find out how we achieve long-term weight loss results for our clients, with our unique nutrition approach? Download our free nutrition white-paper!

Subscribe

* indicates required